Välkommen till Sundom samfällighets officiella hemsida

Sundom samfällighet förvaltar Över-och Yttersundom byars gemensamma områden omfattande:
All mark, som vid år 1770 verkställt storskifte samt all mark som vid år 1984 verkställt nyskifte FNr 91843 undantagits för skiftesdelägarnas gemensamma behov, eller som eljest därvid lämnats oskiftad, samt senare tillkomna områden.
Samfälld tillandningsmark och annan skifteslaget tillhörig mark, som inte varit föremål för någon skiftesförrättning.
Samfällt vattenområde, såvitt fråga är om dess utnyttjande för annat ändamål än fiske.

Aktuellt

Vindfällen på arrendetomter
17.2.2019
Styrelsen har beslutit att de arrendeatorer som senast den 15.05.2019 meddelar att de har vindfällen på tomten, själv kant ta tillvara trädena utan kostnad.
Inloggning
Användare Lösenord