Välkommen till Sundom samfällighets officiella hemsida

Sundom samfällighet förvaltar Över-och Yttersundom byars gemensamma områden omfattande:
All mark, som vid år 1770 verkställt storskifte samt all mark som vid år 1984 verkställt nyskifte FNr 91843 undantagits för skiftesdelägarnas gemensamma behov, eller som eljest därvid lämnats oskiftad, samt senare tillkomna områden.
Samfälld tillandningsmark och annan skifteslaget tillhörig mark, som inte varit föremål för någon skiftesförrättning.
Samfällt vattenområde, såvitt fråga är om dess utnyttjande för annat ändamål än fiske.

Aktuellt

Legoavtalen
18.5.2020
    Sundom samfällighets/Sundom vattendelägarlags arrendatorer kallas till fortsättning av förnyande av legoavtalen för perioden 2020-2024 enligt följande:

Arrendatorer som har kallats:
17.3.2020 nytt datum 2.6.2020
19.3.2020 nytt datum 4.6.2020
23.3.2020 nytt datum 8.6.2020
24.3.2020 nytt datum 9.6.2020
26.3.2020 nytt datum 11.6.2020
31.3.2020 nytt datum 16.6.2020

De arrendatorer som hade förhinder vid tidigare givna tidpunkter kan komma vid något av ovan nämnda datum.

    Sysslomännen
Corona (Covid-19)
28.4.2020
Styrelsen följer med myndighetsinformationen och meddelar senare nytt datum för förnyandet av arrendekontrakten.

Styrelsen
Förnyande av arrendekontrakten
16.3.2020
På grund av Corona viruset (Covid-19) skjuts förnyandet av arrendekontrakten fram på obestämd tid. Vi kommer att annonsera i Vasabladet samt på denna hemsida om nya tider för de som ännu inte har förnyat sina arrendekontrakt.
Vi följer myndigheternas anvisningar och återupptar förnyandet av arrendekontrakten när situationen har förbättrats.

Styrelsen i Sundom Samfällighet.
Inloggning
Användare Lösenord