Välkommen till Sundom samfällighets officiella hemsida

Sundom samfällighet förvaltar Över-och Yttersundom byars gemensamma områden omfattande:
All mark, som vid år 1770 verkställt storskifte samt all mark som vid år 1984 verkställt nyskifte FNr 91843 undantagits för skiftesdelägarnas gemensamma behov, eller som eljest därvid lämnats oskiftad, samt senare tillkomna områden.
Samfälld tillandningsmark och annan skifteslaget tillhörig mark, som inte varit föremål för någon skiftesförrättning.
Samfällt vattenområde, såvitt fråga är om dess utnyttjande för annat ändamål än fiske.

Aktuellt

Arrendekontrakt
1.1.2020
Arrendekontrakten kommer att förnyas under 2020. Arrendatorerna kommer att kontaktas.
Inloggning
Användare Lösenord